Vraag altijd om een tegenonderzoek na een alcoholcontrole

Rijden onder invloed

 

Rijden onder invloed, zodanig dat dit de rijvaardigheid heeft aangetast, is strafbaar gesteld in art. 8 Wegenverkeerswet 1994. Meestal gaat dit om rijden onder invloed van alcohol, maar het kan ook gaan om rijden onder invloed van drugs.

 

Alcohol

 

Het rijden onder invloed van alcohol wordt door de politie in beginsel vastgesteld door het vaststellen van het ademalcoholgehalte, door het blazen in een ademanalyseapparaat.

 

Drugs

 

Het rijden onder invloed van drugs wordt vastgesteld doordat de politie een bloedonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal laten verrichten.

 

Ademonderzoek

 

Tussen het tijdstip waarop de verdachte is gevorderd om zijn medewerking te verlenen aan een blaastest of het moment waarop het eerste directe contact plaatsvond, en het blazen op het ademanalyseapparaat, dient ten minste 20 minuten te zitten.De blaastest mag uitsluitend worden uitgevoerd met een goedgekeurd ademanalyseapparaat door een daartoe specifiek bevoegd politieagent.

 

Weigeren ademonderzoek

 

Het is wettelijk verplicht om mee te werken aan het ademonderzoek. Een weigering is strafbaar en wordt gelijkgesteld met een vrij hoog alcoholgehalte, dat volgens de richtlijnen die de rechtbanken hanteren (LOVS-oriëntatiepunten) neerkomt op een geldboete van € 1000,- en een rijontzegging van 9 maanden. Daarnaast kan het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) besluiten tot de nodige maatregelen m.b.t. de geldigheid van het rijbewijs.

 

Tegenonderzoek

 

Het resultaat van het ademalcoholonderzoek dient direct medegedeeld te worden. Het is mogelijk om te vragen om een tegenonderzoek. Dit tegenonderzoek bestaat uit een bloedonderzoek, of bij medische bezwaren een urineproef. De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de verdachte. De politie is niet verplicht de verdachte op de mogelijkheid van het tegenonderzoek te wijzen. Dat is echter wel het geval, zodra de verdachte zegt dat hij het niet eens is met de uitkomst van het ademalcoholonderzoek. De politie moet de verdachte bovendien juist informeren over de kosten. Laat de politie het verzoek tot een tegenonderzoek in het proces-verbaal opnemen, voor het geval er geen uitvoering aan het verzoek wordt gegeven.

 

Kosten

 

De kosten bedragen maximaal ongeveer € 175,-. Ongeveer de helft daarvan moet direct en voorafgaand aan het afnemen van een bloedmonster worden betaald. De rest na een paar dagen, voordat het bloedmonster door het NFI wordt onderzocht.

 

Bloedonderzoek

 

Een bloedonderzoek vindt niet alleen plaats als tegenonderzoek, maar ook als een ademonderzoek wegens bijzondere medische redenen niet mogelijk is, als het ademonderzoek ondanks medewerking van de verdachte mislukt, of wanneer het vermoeden bestaat dat sprake is van rijden onder invloed van drugs.

Wanneer het bloedmonster is afgenomen binnen 1 uur nadat de verdachte is gevorderd mee te werken aan een ademonderzoek, moet de verdachte erop worden gewezen dat het recht bestaat op het afnemen van een tweede bloedmonster.

 

Voor het afnemen van een bloedonderzoek moet de verdachte toestemming geven. In tegenstelling tot het weigeren om mee te werken aan het ademonderzoek, is het niet strafbaar om geen toestemming te geven. Wel kan in dat geval door de hulpofficier van justitie worden bevolen dat medewerking moet worden verleend aan het bloedonderzoek. Wanneer dan geen toestemming wordt gegeven, kan dit worden gezien als het weigeren om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan het alcoholonderzoek.

 

Advies

 

Ons advies is om, ondanks de kosten, altijd zelf om een tegenonderzoek te vragen. Het is in uw belang dat de hoogte van het alcoholpromillage zo nauwkeurig mogelijk wordt vastgesteld. Mogelijk blijft u hierdoor net onder de strafbare grens of de grens voor zwaardere straffen van de rechter en zwaardere maatregelen van het CBR.

Wanneer als gevolg van een alcohol- of drugscontrole uw rijbewijs is ingevorderd, u strafrechtelijk vervolgd wordt en/of het CBR uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, neem dan zo spoedig mogelijk met ons contact op.