Voorlopige bevindingen contra-expertise naar aanleiding van overlijden Bertus de Man in Amersfoort

Op 19 januari jl. heeft het openbaar ministerie Midden-Nederland een persbericht uitgegeven waarin staat dat sectie op het lichaam van Bertus de Man zou hebben uitgewezen dat hij is overleden als gevolg van een overdosis cocaïne. Daarnaast zou het geconstateerde letsel op het lichaam niet van invloed zijn geweest op het overlijden en bovendien te verklaren zijn door medisch handelen bij reanimatie.

 

Op verzoek van de nabestaanden heeft inmiddels een contra-expertise plaatsgevonden door patholoog Frank van de Goot. De voorlopige bevindingen die uit deze contra-expertise naar voren zijn gekomen zijn niet zonder meer verenigbaar met de hiervoor genoemde conclusies zoals naar buiten gebracht door het openbaar ministerie.

 

Meer in het bijzonder lijken er aanwijzingen te zijn dat Bertus de Man niet enkel is overleden als gevolg van middelengebruik. Verder is het op basis van de voorlopige bevindingen van de contra-expertise te vroeg om nu al te concluderen dat geweldsinwerking op geen enkele wijze aan het overlijden van Bertus de Man kan hebben bijgedragen. In de loop van volgende week worden de definitieve conclusies van de contra-expertise verwacht.

 

Het staat in de visie van de nabestaanden derhalve allerminst vast dat geweld niet van invloed is geweest op het overlijden van Bertus de Man.

 

 

Utrecht, 20 januari 2017